За да улесни зареждането на сайта, Subway.bg Ви моли да разрешите качването на „Cookies” на Вашия компютър.
За повече информация, вижте нашата Политика за защита на личните данни.

45055 ресторанта по целия свят | 37 ресторанта в България

Условия за употреба

УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА


Моля прочетете условията преди да използвате този сайт. Използвайки този уеб сайт, включително всички услуги, на или чрез този уеб сайт ("сайтът"), вие приемате условията за ползване на този сайт и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни и не приемате тези условия за ползване, моля, не използвайте този сайт.

„Сабуей България“ ЕООД“ ЕООД е официален представител на марката SUBWAY® за България.

Сабуей България“ ЕООД си запазва правото едностранно и по собствено усмотрение да променя условията за ползване на сайта. Промяна в условията за ползване на сайта може да бъде извършена по всяко време, предвид което, Ваше задължение е да следите за актуалните условия.

 

СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА

 

Всички материали от сайта, включително, но не само, снимки, илюстрации, рисунки, икони, текст, аудио и видео клипове (общо "Съдържание") и всички права върху интелектуалната собственост, са собственост, обслужвани, контролирани, или лицензирани от Doctor's Associates Inc. ("DAI") и/или SFAFT или други лица, или организации от групата на Subway, и са защитени от законите за авторското право. Можете да използвате съдържание на сайта за лична употреба с нетърговски цели, но промяна или по-нататъшното възпроизвеждане на съдържанието е забранено.

Каквато и да е част от съдържанието на сайта не може да бъде по никакъв начин  копираноа, изтегленоа, каченоа, възпроизведеноа, повторно публикуваноа, изтритоа, измененоа, повторно предаваноа, показваноа, разпространяваноа, използваноа извън обхвата на обичайното сърфиране в мрежата или да бъде използваноа за създаване на производни произведения или изпълнения без изричното писмено разрешение DAI или на притежателите на авторски права. Всички други права са запазени.

Имената, търговските марки, търговските наименования, търговските лога и продукти, включени в този сайт са защитени в Съединените Щати и в света, и не могат да се използват за реклама или рекламни цели, освен с изричното писмено разрешение на DAI и/или съответните им собственици. 

Вие носите отговорността за всичко, което публикувате, споделяте чрез електронна поща, или по друг начин прехвърляте чрез този сайт, включително, но не само текст, снимки, карикатури, илюстрации, рисунки, икони, статии, аудио клипове и видео клипове.

Сабуей България ЕООД не контролира потребителското съдържание, публикувано или по друг начин изпратено чрез този сайт и  не гарантира точността, целостта или качеството на такова съдържание. Всички комуникации до „Сабуей България“ ЕООД, било чрез e-mail, качване на материали на този уеб сайт и др., с изключение на лични данни, както е определено в политиката за защита на личните данни, публикувана в сайта  и съобразно действащото местно и европейско законодателство за защита на личните данни, се считат за неконфиденциални и могат да бъдат възпроизвеждани, използвани, разкривани и разпространявани без ограничение.

Освободени сме да използваме всякакви идеи, концепции, изрази, ноу-хау или техники, съдържащи се в тази информация за всякакви цели, включително, но не само разработка, производство и маркетинг на продуктите, съдържащи тази информация.


ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА САЙТА

Вие се задължавате по време на посещение или при използване на услугите, предоставени на или чрез този сайт:

да не ограничавате или възпрепятствате друг потребител от ползването на сайта;

• да не се представяте за друг човек, организация, или представител на организация с цел въвеждане в заблуда и невярно да твърдите че сте служител и/или представител на „Сабуей България“ ЕООД или SUBWAY ® Ресторант;

да не публикувате или предавате незаконна, обидна, заплашителна, клеветническа, неприлична, вулгарна, порнографска или  информация, съдържаща данни относно сексуална ориентация, раса, религия, политически убеждения и др., както и  изображение или други материали, изобразяващи голота;

да не  изпращате или предавате  коментари, съдържащи тормоз или обиден език;

да не публикувате или предавате информация и/или софтуер, който съдържа вируси или други вредни компоненти;

да не публикувате или предавате, или рекламирате, рекламни материали, "нежелана поща", "спам", "верижни писма" или друг вид привличане на клиенти на сайта или чрез сайта, освен ако не е изрично разрешено в правилата на този сайт;

да не публикувате, качвате или прехвърляте информация, или други материали, с цел измама или нарушаване правата на другите, включително материали, които нарушават неприкосновеността на личния живот или правата за публичност, или нарушават авторското право, търговска марка или други права, освен ако не получите разрешение от собственика съответното право;

да не изпращате или предавате съдържание, което насърчава или предоставя за инструктаж незаконни дейности, по-специално хакерство или разпространение на фалшив софтуер;

да не склонявате потребители да се присъединяват в незаконни схеми и планове или да участват в измами с участието на други потребители;

да не извършвате нарушаващи закона дейности, включително и без ограничение на местни, държавни, областни, национални или международни закони, законите за контрол върху износа, или нормативни разпоредби, обявени от всеки областен или държавен орган;

да не осъществявате достъп до защитени файлове, системи и/или пароли и до защитени или непублични части от сайта без разрешение;

да не копирате, разпространявате и възпроизвеждате по какъвто и да е начин съдържанието на този сайт или на каквато и да е част от него;

да не събирате и използвате лична информация за потребителите на сайта, както и да не извършвате дейност, в нарушение на политиката за защита на лични данни, публикувана в нашия сайт. „Сабуей България“ ЕООД може, по свое усмотрение, да предприеме всички действия, който счете за необходимо, включително, но не само прекратяване на достъпа до сайта, ако „Сабуей България“ ЕООД, смята че поведението на потребителя или съдържанието не се съобразят с тези правила и условия или могат да създадат отговорност за „Сабуей България“ ЕООД, нейните партньори, нейните доставчици, или други потребители. „Сабуей България“ ЕООД няма да носи отговорност към Вас или към трета страна, в резултат на такова прекратяване или промяна. Редът и условията, предвидени в Общите условия за ползване ще важат при прекратяване или промяна.


ЛИНКОВЕ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ

За Вашето удобство, „Сабуей България“ ЕООД може да предоставя връзки на този сайт към други уеб сайтове, които не се поддържат или не са под контрола единствено на „Сабуей България“ ЕООД. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от този сайт. Сайтовете, към които ще бъдете препратени, не са собственост на „Сабуей България“ ЕООД и информацията може да се промени без знанието на „Сабуей България“ ЕООД. „Сабуей България“ ЕООД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на тези сайтове. Свързани обекти и тяхното съдържание не трябва да се свързват със „Сабуей България“ ЕООД по никакъв начин. „Сабуей България“ ЕООД не се опитва да провери истинността или точността на сайтове на трети страни или съдържание и не носи никаква гаранция или отговорност за тях. Ако решите да влезете в сайт на трета страна, свързана с този Сайт, Вие правите това изцяло на свой собствен риск. В случай че „Сабуей България“ ЕООД подкрепя дадена организация, ние ясно ще отбележим това одобрение при всяка връзка с тази организация.

ДЕФИНИЦИИ

Лични данни,  представляват всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Неличната информация може да бъде анонимна и / или обобщена информация и всякаква друга информация, която не разкрива конкретна самоличност на дадено лице или не е пряко свързана с дадено лице, както е определено от приложимите закони. Неличната информация може да включва, но не се ограничава до: "бисквитки", web beacon, IP адрес и информация, получена от Вашия IP адрес, информация, съдържаща се в HTTP Headers други сигнали за интернет протокол за прехвърляне, тип или версия на браузъра или устройството, операционна система и информация за или от наличието или използването на "приложения" на мобилните ви устройства, разделителна способност на екрана, поведенчески данни за използването на сайтовете и предпочитан език.

Принципите на US Privacy Shield колективно означават седемте принципа за поверителност: (1) известие, (2) избор, (3) отчетност за по-нататъшно прехвърляне, (4) сигурност, (5) цялостност на данните и ограничение на използването, (6) достъп и (7) прихващане, изпълнение и отговорност, както и допълнителните принципи за защита на личните данни и свързаните с тях указания.

Процес или обработка на лична и нелична информация означава всяка операция или набор от действия, които се извършват при лична и нелична информация, независимо дали чрез автоматизирани средства, като събиране, записване, организация, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, използване, разкриване или разпространение, изтриване или унищожаване.

Чувствителни лични данни са специална категория лична информация, която може да включва, но не само: расов или етнически произход на дадено лице; политически мнения; религиозни или философски убеждения; членство в синдикални организации; физическо или психическо здраве или увреждания; сексуален живот, сексуална ориентация биометрични данни, където се обработват с цел уникално идентифициране на лице; или престъпни (или предполагаеми престъпни) дейности, производства или присъди.

Доставчици на услуги представляват трети свързани лица, с които са налице сключени договорни отношения за: маркетингови проучвания, доставчици на електронна поща и текстови съобщения, базирана и онлайн поведенческа реклама, доставчици на лоялност и възнаграждения, управление на данни, вграждане и добавяне на доставчици, както и доставчици на ИТ и уеб поддръжка.

Филиали са юридически лица, свързани чрез договорни отношения с Subway Group.

Ние защитаваме личните данни на нашите клиенти съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679. Политиката по отношение използването на Вашите лични данни е подробно изложена на нашата уеб страница. Чрез използването на този сайт или на предоставените услуги от или чрез този сайт, Вие се съгласявате с настоящите условия за ползване и политиката за защита на личните данни.

ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на  личните данни, „Сабуей България“ ЕООД предоставя на потребителите възможност, след попълване на личните данни в специалния електронен формуляр, да дадат или не своето съгласие за обработката на техните лични данни по отношение на маркетингови материали и промоционални кампании.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ И ФРАНЧАЙЗ

„Сабуей България“ ЕООД може да използва всякакви идеи, концепции, материали, интелектуална собственост, ноу-хау или техники, съдържащи се в коментари, свободно качени от потребители на сайта за всякакви цели, включително, но не само, за разработка, производство и маркетинг на продукти, съдържащи такава информация. Ако имате защитени права върху предоставените материали в коментарите си, Вие предоставяте на „Сабуей България“ ЕООД, съгласието си за право на ползване върху тях. Ако те бъдат използвани „Сабуей България“ ЕООД не дължи обезщетение, кредит, обявяване или плащане. Ако във връзка с представените в коментар материали възникне съдебен процес и/или предизвика такъв, Вие се задължавате да обезщетите „Сабуей България“ ЕООД за всички направени разходи и вреди, съдебни такси и адвокатски възнаграждения.

Материали на този уебсайт включват, но не се ограничават до: Информация за местоположението на ресторанта на SUBWAY®, информация за менютата и храненето, информация за кетъринг и доставки, информация за фирмената връзка, история на компанията, новини, често задавани въпроси, информация за отворени работни места и информация за SUBWAY® Франчайз.

Франчайзинг информацията в уебсайта не представлява предложение за продажба на франчайз. Процедурата за одобрение за предоставяне на франчайз, започва с попълване от искателя на определения то Администратора формуляр.

„Сабуей България“ ЕООД гарантира, че предоставената от вас информация няма да бъде използвана за цели, които са незаконни или забранени от закона или от тези Условия.

„Сабуей България“ ЕООД има право да ограничи вашия достъп или да изтрие вашите коментари, в случай че те съдържат: расови, етнически и други изявления, с които се нарушават правата на трети лица или съдържат клеветнически, обидни и неприлични материали и/или изрази, или се нарушават приложимите национални и/или международни нормативни актове.

Материалите, публикувани на уебсайта, не могат да бъдат копирани или разпространявани, променяни, публикувани повторно, качени, публикувани или предавани по какъвто и да е начин, освен ако не е дадено изрично разрешение. Всички материали, достъпни на уебсайта, са собственост и са обект на авторско право. Вие се съгласявате да не създавате никакви производни произведения от или да използвате материалите на уебсайта по никакъв начин.

Вие се съгласявате, че неразрешеното използване на Материалите може да причини непоправима вреда и че в случай на неразрешено използване „Сабуей България“ ЕООД има право да заведе съдебен иск в допълнение към всички други средства за правна защита, които са на разположение по закон.

ГАРАНЦИИ

Този сайт, включително информацията, продуктите, услугите и/или материалите, които са разположени или са достъпни чрез него, се предоставят в оригиналният им вид. „Сабуей България“ ЕООД изрично отхвърля всякакви гаранции, изрични или подразбиращи се, включително, но не само, гаранции за годност, за определена цел или за защита на права. „Сабуей България“ ЕООД не гарантира точността или пълнотата на информацията, съдържаща се в този сайт и  може да прави промени към съществуващата в този сайт информация, включително за продуктите, услугите и цените, посочени на сайта, по всяко време и без предизвестие до потребителите на този сайт. Информацията на този сайт се актуализира периодично и може да не бъде актуална към момента на вашето посещение или да съдържа грешки. „Сабуей България“ ЕООД не носи отговорност за обстоятелства свързани с актуалност на предоставената информация и дали този сайт съдържа вируси или други вредни компоненти.

Сабуей България“  ЕООД не поема отговорност за стоки и услуги, придобити чрез сайта или плащания, направени през сайта, тъй като не поддържа система за електронни разплащания.

Сабуей България“ ЕООД не носи отговорност за каквито и да било щети, включително, но не само директни, косвени, случайни, наказателни и вреди (включително, но не само щети от пропуснати ползи, загуба на данни или прекъсване на дейността) произтичащи от употреба, невъзможността за употреба или резултатите от използването на този сайт, свързани с този сайт, на материалите или информацията, съдържаща се в част от сайта или като цяло на сайта, продукти или услуги, предлагани на този сайт или сайтове, свързани с този сайт, независимо дали са на база гаранция, договор, нарушение или друга правна теория и независимо дали е имало предупреждение за възможността за такива щети.

В никакъв случай „Сабуей България“ ЕООД, неговите доставчици, или други страни, упоменати в този сайт не носят отговорност пред Вас за всички действия или не осъществяването на действия, предприети от вас, позовавайки се на информацията, предоставена в този сайт.

АВТОРСКО ПРАВО

Ние уважаваме правото на интелектуална собственост на други лица, и изискваме от хората, които използват сайта, да правят същото. Ако смятате, че Вашият труд е копиран, по начин, който представлява нарушение на авторските права, моля изпратете следната информация до нас:

Вашият адрес, телефонен номер и електронен адрес;

Описание на авторски права, които твърдите, че са били нарушени;

Описание на случаите и материалите, в които се намират нарушенията;

Декларация от вас, че имате основание да считаме, че разглежданата употреба не е разрешена от Вас, от собственика на авторските права, от негов представител или от закона;

Електронен или физически подпис на лицето, упълномощено да действа от името на собственика на авторското право;

Декларация от Вас, че съдържащата се информация във Вашето известие е точна и че Вие сте собственикът на авторските права или упълномощени да действате от името на собственика на авторските права.ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

За всички въпроси, които не са уредени в тези Общи условия се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Всички и всякакви спорове, възникнали във връзка с използване на сайта или на свързани с него материали ще бъде решаван според българското законодателство.

Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия няма да води до недействителност на Общите условия като цяло.