За да улесни зареждането на сайта, Subway.bg Ви моли да разрешите качването на „Cookies” на Вашия компютър.
За повече информация, вижте нашата Политика за защита на личните данни.

45055 ресторанта по целия свят | 37 ресторанта в България

Защита на личните данни

Последна ревизия: 21.08.2018г.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Сабуей България“ ЕООД

 

 

Сабуей България“ ЕООД признава и спазва установените и публикувани политики и общи условия за защита на личните данни на членовете от групата на Subway.

 

Използвайки тази интернет страница, Вие се съгласявате с условията относно събирането, използването и разкриването на Вашите лични данни в съответствие с тази Декларация за поверителност.

 

1. Обхват.

1.1. EU – U.S. and the Swiss – U.S. Privacy Shield Frameworks.

2. Основни дефиниции.

3. Какви лични и други данни събираме?

3.1. Потребители;

3.2. Потенциални служители;

3.3. Служители

3.4. Франчайзополучатели, Потенциални франчайзополучатели и Агенти Развитие;

4. Какво правим с личните и други данни, които събираме?

5. Избор.

5.1. Къде съхраняваме Вашите лични и други данни?

6. Достъп.

7. Цялостност на данните ограничение на целите.

8. Нататъшно споделяне.

9. Сигурност.

10. Права на субектите на данни

11. Обезщетение / съответствие и отговорност.

12. Други права и информация.

12.1. Информация, засягаща деца;

12.2. Линкове към сайтове на трети страни;

12.3. Промени в Декларацията за поверителност;

12.4. Други релевантни политики;

Информация за Администратор на лични данни

Сабуей България“ ЕООД (по-нататък наричано за краткост „Администратор“) е еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър под единен идентификационен код (ЕИК) 200630346, със седалище и адрес за кореспонденция: гр. Варна, бул. „Осми Приморски Полк“ № 83, ет. 2,

телефон за контакти: +359 52 33 33 23 и интернет страница: https: www.subway.bgОтговорник по защитата на лични данни:

Име: Диана Хаджиева

Контакти:

Адрес за кореспонденция: гр. Варна, бул. „Осми Приморски Полк№ 83, ет. 2

Данни за контакт: 02/494 1234;

e–mail: 

Сайт: www.tadgroup.com
Контактна информация  за Надзорен орган

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, П.К. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Сайт: www.cpdp.bg


1. Обхват

 

Защитата на Вашите лични данни е с висок приоритет за „Сабуей България“ ЕООД. Настоящата Декларация за поверителност (наричана по-долу Декларацията) разкрива как „Сабуей България“ ЕООД събира, защитава, използва и разпространява лични и други данни, събирани за Вас писмено, устно, електронно или докато използвате уебсайта www.subway.bg (заедно с всеки друг и с всеки бъдещ уебсайт, управляван от или от името на „Сабуей България“ ЕООД, наричани за краткост „Уебсайт“). Нашите практики за защита на личните данни са в съответствие със действащото българско законодателство за защита на данните и с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). За да извършва своите функции „Сабуей България“ ЕООД, е възможно да споделя лични и други данни със следните свързани със Subway® лица:

 

 1. Световното франчайз седалище, LLC (“FWH”) лицензирано да използва марката SUBWAY®, предоставящо бизнес услуги на Subway International B.V. (SIBV) -франчайзодател и неговите франчайзполучатели, на свързани франчайзодатели и техните франчайзополучатели, както и на други свързани лица, в.т.ч. продажби, научноизследователска и развойна дейност, маркетинг франчайзи, обучение на франчайзополучатели, поддръжка на POS системи, дизайн на магазините, правно и счетоводно обслужване.

 2. Subway International B.V. (SIBV) франчайзодател предлага и продава франчайзи за SUBWAY® ресторанти навсякъде по света с изключение на САШ, Канада, Австралия, Колумбия, Бразилия, Индия и Южна Африка.

 3. Subway IP, Inc. (“SIP”), собственик и лицензодател на марката SUBWAY®, както и на всички рецепти, формули, процедури за приготвяне на храна, бизнес методи, бизнес форми и политики за изграждане и опериране на SUBWAY® ресторантите.

 4. FWH Technologies, LLC (“FWHT”), собственик и лицензодател на софтуера Subway POS™, който е одобрен за употреба в ресторантите на SUBWAY® в световен мащаб.

 5. Doctor’s Associates Inc. (“DAI”) предлага и продава франчайзи за SUBWAY® ресторанти в САЩ, дава оборудване на лизинг на неговите франчайзополучатели в САЩ и на франчайзополучателите на някои от неговите филиали, като може да притежава или оперира SUBWAY® ресторанти в САЩ притежавани преди това от франчайзополучатели до момента на намиране на нов франчайзополучател.

 6. Subway Realty of Netherlands B.V. (SRN) – обслужва ЕС и други региони по отношение наемането на локации за SUBWAY® ресторанти.

 7. Subway Фондов тръст за реклама на франчайзополучатели (Subway Franchisee Advertising Fund Trust BV -“SFAFT BV”) администриращи национални и локални рекламни фондове и дейност за Subway® ресторанти и Subway® франчайзополучатели в световен мащаб.

 8. Subway Partners C.V. (“SPCV”) предлагат и продават франчайзи и също така дават подлицензи към основни лицензи за лицензиране на SUBWAY® ресторанти по целия свят, извън САЩ, Канада и Австралия.

 9. Subway® Loyalty Affiliate.

 

Всички гореизброени свързани лица се наричат за краткост в настоящата Декларация за поверителност “Subway Group”. За извършване на своята основна дейност, свързаните лица в “Subway Group”споделят лични и други данни помежду си. Уебсайтовете на “Subway Group”може да се виждат и използват навсякъде по света. „Сабуей България“ ЕООД и свързаните лица (общо “Subway Group”) поддържат уебсайтове и приложения, които са предназначени за потребители, намиращи се в други държави по света, като същите са регулирани от други Декларации за поверителност.

 

Ресторантите Subway® са притежавани и се управляват от различни франчайзополучатели. Тази Декларация за поверителност не регулира практиките и процедурите за защита на данните, използвани от франчайзополучатели. „Сабуей България“ ЕООД не носи отговорност за личните данни, събирани от всеки един ресторант за маркетингови кампании или данни, предоставени на лице от Subway® Development Agent (“DA”). Декларацията за поверителност не се прилага и към информация, събирана от Subway Group през канали, различни от уебсайтовете.

 1.  
  1. EU – U.S. and the Swiss – U.S. Privacy Shield Frameworks

Световното франчайз седалище“, от негово име и от името на американските членове на Subway Group се задължава да спазват EU-U.S. Privacy Shield Framework (Щит за лични данни между Европейския съюз (ЕС) и САЩ, наричано по-долу Споразумението) и Swiss – U.S. Privacy Shield Framework (Щит за лични данни между Швейцария и САЩ), както е посочено от Търговски департамент на САЩ (“DoC”) и Федералната Търговска Комисия (“FTC”) относно събирането, използването и съхраняването на лични данни, прехвърляни от Европейския съюз и Швейцария към Съединените Щати. Световното франчайз седалище на Subway Group(“FWH”) е потвърдило пред Търговски департамент, че се придържа към принципите (наричат се „принципи на неприкосновеността“) на Споразумение за защита на данни. При наличие на конфликт между условията в Декларацията за поверителност и Споразумението, последното ще се прилага пред Декларацията. За да научите повече за Споразумението и за да видите нашето потвърждение, моля посетете: https://www.privacyshield.gov.

FWH от негово име и името на американските членове на Subway Group се задължава да си сътрудничи с Надзорните органи по защита на данните на ЕС, на Швейцария. Да се съобразява с препоръките, които тези органи дават по отношение на данни, свързани с човешките ресурси и трансфер на данни, както и за данни, които не са свързани с човешки ресурси от ЕС и Швейцария.

 

2. Oсновни дефиниции

 

За нуждите на тази Декларация за поверителност са използвани следните термини:

Лични данни е всяка информация, свързана с идентифицирано лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано, включително, но не се ограничава до: (a) име или инициал и фамилия; (б) постоянен или настоящ адрес; (в) телефонен номер; (г) електронен адрес или онлайн идентификатор, асоцииращ се с лицето; (д) данни относно финансовото, здравословното състояние или данни относно професионалния опит; (е) поведенчески или демографски признаци, когато са свързани с лични идентификатори или (ж) всяка друга информация отнасяща се до лице, която е комбинирана с някоя от гореизброените.

Други данни, както е определено от приложимото право, които могат да бъдат анонимизирани и/или обобщена информация, както и всяка друга информация, която не разкрива идентичността на лицето или не се свързва директно с него. Други данни могат да бъдат, но не се ограничават до: бисквитки, IP адрес и информация, получена от IP адрес, информация, съдържаща се в HTTP заглавия. Други данни, съхранявани в интернет протоколи, браузъри или различни устройства, операционни системи и информация използвана от „АPPS приложения на вашето мобилно устройство, резолюция на екрана, поведенчески данни за Вашето използване на сайтовете и предпочитани езици.

Принципи на непрокосновеността общо означават седемте принципа на неприкосновеност, описани в Споразумението: (1) известие, (2) избор, (3) отчетност за бъдещо прехвърляне, (4) сигурност, (5) цялост на данните и ограничение на целта, (6) достъп и (7) прихващане, изпълнение и отговорност, както и допълнителните принципи за поверителност, неприкосновеност на личния живот и свързаните с тях гаранции.

Обработване на лични и други данни, означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични или други данни, чрез автоматични или други средства, като например събиране, записване, организиране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване или разпространение и изтриване или унищожаване.

Чувствителни лични данни вид лични данни, които може да съдържат, но не са ограничени до - данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

Доставчици на услуги, трети лица, които ние използваме по договорни отношения, за да Ви осигурим много от нашите услуги, функции и аспекти на Уебсайтовете, като маркетингови кампании, дигитални рекламни кампании и др.

Съдружници са физически или юридически лица, или образувания, които директно или индиректно контролират, са контролирани, или са под общ контрол чрез договор за обслужване или друг договор, или са в същото корпоративно семейство като Subway® Group.

 

 

 1. Известяванекакви лични и други данни събираме?

 

Видовете лични и други данни, които може да събираме (директно от Вас или от източник – трета страна). Нашите практики за поверителност зависят от вида на взаимоотношенията, които имате със „Сабуей България“ ЕООД и от правните изисквания. Ние се стремим да събираме личните и други данни само до степен, която е необходима, за да Ви предоставим продукти, услуги или информация, които сте поискали. Може да използваме информацията, за да подобрим функционалността при използването на Уебсайта ни, в съответствие с настоящата Декларацията за поверителност. По-долу са основанията и някои от начините, по които събираме информацията и я използваме.

 

Ваше лични данни могат да бъдат събирани и във връзка с Игри, които „Сабуей България“ ЕООД организира в различни социални мрежи. Всяка Игра има индивидуални условия към нея, с подробно описание на правилата за участие, наградните фондове, необходимите лични данни, които ще бъдат събирани, начините на събиране, срокове за съхранение и цели на обработка.

При организиране на подобни Игри „Сабуей България“ ЕООД спазва и общите правила за защита на лични данни, определени от конкретната социална платформа, в която се разпространява Играта. Обикновено, но не единствено – Facebook.

 

3.1. Потребители

 

Сабуей БългарияЕООД събира данни на потребители по различни начини. Във всички случаи, ние събираме само личните данни, които Вие доброволно сте ни предоставили и не събираме никакви други данни, които не са ни предоставени без ваше доброволно съгласие.

 

3.1.1. Лични данни, които сте предоставили доброволно

 

Вие може да изберете да комуникирате с нас и да предоставите лични данни, като Вашите:

 • имена, пощенски и имейл адрес, телефонен и/или мобилен номер, град, пощенски код, и друга информация за контакт.

 

За каква цел използваме Вашите лични данни?

Сабуей БългарияЕООД използва гореописаните данни, когато са предоставени от Потребителите, в случаите на:

 1. абониране за информационния бюлетин на Subway®;

 2. Subway® проучване за клиентска удовлетвореност;

 3. предоставяне на отговор;

 4. свързване в Wi-fi мрежата, предоставена от ресторант на Subway®;

 5. свързване с нас по телефон, имейл или по пощата с въпрос, препоръка или оплакване.

 6. за отговаряне на ваши запитвания и оплаквания, свързани с качеството на предлаганите стоки;

 7. за връзка с вас, в случай, че сте печеливш участник във организираните от „Сабуей България“ ЕООД Игри.

 

Сабуей България ЕООД не събира лични данни от своите клиенти, освен ако не се свържат директно с нас. За да можем адекватно да отговорим на запитването на клиентите, е възможно личните данни да бъдат споделени с групата на Subway, като например, но не се ограничават до: Subway Group, Subway® Development Agents (“DA”) за Вашата географска област, и/или съответен Subway® франчайзополучател, както и доставчици на услуги, трети страни за „Сабуей България“ ЕООД.

 

 

3.1.2. Други данни, събирани автоматично

 

Ние събираме данни автоматично през уебсайта на компанията. Въпреки това, ако комбинираме Вашите лични данни с тези, които събираме автоматично (напр. географска локация от Вашия IP адрес и комбинираме, с поведенческата информация за Вашето използваме на Сайта, с Вашето име) ние третираме информацията като лична.

 

Сабуей БългарияЕООД и неговите онлайн рекламни и маркетингови партньори може да използват различни технологии, за да събират информация, включително:

 

3.1.3. Бисквитки

 

Като много други уебсайтове и ние използваме устройства, които събират данни, като например „бисквитки“. Ние събираме тези данни, с цел анализ на посещаемостта на страницата ни и за да измерим ефективността на промоциите, които предлагаме. Бисквитката е текстова нишка от информация, която уебсайта изпраща на файла на бисквитката от браузъра на твърдия диск на Вашия компютър, за да може уебсайта да Ви запомни.

 

Бисквитката обикновено съдържа името на домейна, от който бисквитката е дошла, „жизнения цикъл“ на бисквитката и стойност, която обикновено представлява случайно генериран уникален код.

 

Това ни помага да Ви осигурим по-добро използване на уебсайта ни и също така ни позволява да подобрим, предлаганите от нас услуги.

 

Няколко важни неща, които трябва да знаете за бисквитките:Сабуей БългарияЕООД предлага определени - функции, които са достъпни само чрез използване на бисквитките.

 • използват се, за да се подобри използването на уебсайта.

 • повечето бисквитки са „сесийни бисквитки“, което означава, че те се изтриват автоматично от хард диска Ви, в края на сесията.

Имате възможността да приемете или да откажете бисквитките, като промените настройките на Вашия браузър. Ако откажете бисквитките, това може да попречи да използвате всички интерактивни характеристики на Сайта.

 

3.1.4. Internet Protocol (IP) Addresses

IP адресът се асоциира с Вашия компютър или с Вашето мобилно устройство. „Сабуей България“ ЕООД може да използва Вашия IP адрес, за да помогне да диагностицира проблеми със сървъра на „Сабуей България“ ЕООД, да администрира Сайта и да запази контакт с Вас, докато използвате Сайта.

 

 

3.2. Потенциални служители

 

При желание от Ваша страна да бъдете част от екипа на „Сабуей България“ ЕООД, при подаване на Вашата автобиография, обработваме и съхраняваме, вписаните лични данни в нея за срок, не по дълъг от приключване на подбора. Събраните лични данни могат да съдържат, но се ограничават до:

 • Идентификация: имена, адрес, телефонен номер, имейл адрес, дата на раждане, гражданство;

 • Образование и професионална квалификация: данни, свързани с образование, трудов опит, професионална и лична квалификация и умения, когато е необходимо и се изисква за заеманата позиция.

 

3.3. Служители

 

Относно своите служители „Сабуей България“ ЕООД обработва следните лични данни:

 • Идентификациятри имена, ЕГН, дата на раждане, постоянен адрес, образование и професионална квалификация; професионален опит, номер на банкова сметка;

 • Данни относно здравословното състояние, в това число медицинско свидетелство по отношение на всички служители и данни от личните здравни книжки на служителите, работещи пряко с храна;

 • Данни късаещи съдебното минало- свидетелство за съдимост.

Данните се съхраняват съгласно вътрешните правила за защита на лични данни наСабуей БългарияЕООД.

 

 

3.4. Франчайзополучатели и потенциални франчайзополучатели

 

3.4.1. Потенциални франчайзополучатели

 

Сабуей БългарияЕООД, в качеството си на упълномощен представител на Subway Group, посредничи на потенциалните франчайзополучатели при кандидатстването им за франчайзинг. Това може да включва подпомагане при попълване на заявления за франчайзинг. В този случай „Сабуей България“ ЕООД е обработващ лични данни тъй като информацията се събира от Sunway International B.V. с цел анализ на кандидата и сключване на договор за франчайз.

 

Как събираме данните?

Ако изберете да попълните електронното заявление на Сайта за потенциални Subway® франчайзополучатели, Вие се съгласявате, че SIBV може да оповести личните Ви данни на наши съдружници, които са в Subway Group, както и на доставчици на услуги, като част от отчитането на Вашето запитване за франчайзинг от Subway Group. Лични данни, събирани от потенциални франчайзополучатели, могат да бъдат, но не се ограничават до:

 • Имена, адрес, телефонен номер, имейл адрес, дата на раждане, гражданство, образование, данни, събирани при проверка на съдебното минало и други, банкова информация, финансови отчети, данни, относно воденето на съдебни процеси.

 

Цялата информация, включително и личните Ви данни, предоставени от Вас във връзка с процеса по кандидатстване, ще стане част от Вашето франчайз досие, ако изберете да продължите и подадете франчайз заявлението.

 

Служебна информация на франчайзополучателите

 

Възможно е да споделяме информация с клиенти и заинтересовани лица, относно служебните контакти на франчайзополучатели, както и друга бизнес информация. Това се прави с цел да се даде възможност за контакт с физическото лице, отговорно за конкретния ресторант. Възможно е да предоставим име, позицията, служебен телефонен номер и факс, служебен адрес, служебен имейл, служебен адрес за кореспонденция, работно време и др., за да може Вашата бизнес информация да е точна и на разположение за клиентите.

Въпреки че, ние не контролираме нашите доставчици на услуги, ние ги ограничаваме да не използват служебната информация за франчайзополучателите, за цели различни от договорните. Уверяваме се, че са взели необходимите мерки за защита на информацията на франчайзополучателите, и че са в съответствие с всички приложими закони и общите принципи на неприкосновеност, описани в нашата Декларация за поверителност.

4. Какво правим с личните и други данни, които събираме?

На първо място, ние използваме данните, които ни предоставяте или които събираме, за да Ви осигурим продуктите, услугите или информацията, които сте поискали. Използваме данните и за да подобрим функционалността при използването на Сайта ни.

Възможно е да използваме данните Ви, за да Ви предоставим информация, касаеща продуктите или услугите на „Сабуей България“ ЕООД или „Subway Group, които могат да представляват интерес за Вас. За да можем автоматично да адресираме запитванията на клиенти и за да осигурим услугите, предлагани през нашия уебсайт, е възможно да споделяме информация със съответните филиали на SIBV, като например, но не само: Subway Group, Subway® Development Agents (“DA”), определени за Вашата географска област и/или съответните Subway® франчайзополучатели, както и с нашите доставчици на услуги.

Възможно е да предоставим ваши данни на доставчици, одобрени от Subway Group, с цел предоставяне на стоки и услуги, предлагани в ресторантите на Subway. Като франчайзополучател, приел нашата обща политика за обслужване и стандарти за качество, Вие изрично се съгласявате да предоставим бизнес контактите Ви на доставчици на услуги. Моля имайте предвид, че ние не контролираме нашите доставчици, нито оторизираме трети за Subway® компании да използват Вашите лични данни, за цели различни от договорните. Ние изискваме от доставчиците ни да се съгласят писмено да спазват конфиденциалност и че са предприели мерки за защита на личните данни, които обработват от наше име. Те гарантират, че не използват предоставената информация за цели, различни от договорните и осигурят защита на данните, в съответствие с приложимите изисквания за поверителност и с общите принципи на неприкосновеността, описани в Декларация за поверителност и определени с нормативен акт.

5. Избор

Имате правото да се откажете от определено използване и оповестяване на Вашите лични данни, както е посочено в тази Декларация. Преди да разкрие чувствителни данни на трета страна или да обработи чувствителни данни за цел, различна от първоначалната или за целта, разрешена впоследствие от Вас, „Сабуей България“ ЕООД ще направи необходимото усилие да получи Вашето изрично съгласие. Когато съгласието за обработване на данните се изисква от закон или договор.

Бележка: Ако участвате в каквато и да е промоция, личните данни, които предоставяте, ще се обработват в съответствие с правилата за поверителност, приложими за тази промоция, доколкото те се различават от настоящата Декларация.

 

5.1. Къде съхраняваме личните Ви данни?

 

Всички лични данни, изпратени и събрани чрез уебсайтовете, се съхраняват на нашите сървъри в САЩ, на сървърите на филиалите на Subway Group в Европа или на сървърите на нашите доставчици на услуги. Използвайки сайтовете ни, Вие се съгласявате да съхраняваме Вашите данни на посочените локации.

 

Срок за съхранение

Предоставените от Вас лични данни ще се съхраняват за период не по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които се обработват.

6. Достъп

 

Когато законът го позволява, Вие може да използвате всеки от методите в Секция 10 от настоящата Декларация, за да получите потвърждение, че „Сабуей България“ ЕООД обработва лични данни за Вас и да изисквате достъп, коригиране или заличаване на лични данни, обработвани от нас, включително и когато данните са обработвани в нарушение на принципите на Споразумението. Подобни искания ще се обработват в съответствие с вътрешните правила на „Сабуей България“ ЕООД, съобразени с Регламент 679 от 2016, както и с приложимите нормативните актове на Р. България за защита на лични данни.

 

Сабуей България“ ЕООД зачита и полага необходимата грижа за спазване на правата на правните субекти, но може да има случаи, в които е невъзможно да бъде осигурена исканата информация, например, но не само:

 1. когато законът има преимущество пред правата на субектите на информацията;

 2. когато представлявала риск за сигурността на правните субекти;

 3. когато би попречила на неприкосновеността на личния живот на други лица или когато е търговска собственост.

Ако Администраторът определи, че достъпът трябва да бъде ограничен, във всеки конкретен случай, „Сабуей България“ ЕООД ще положи необходимите усиля да Ви уведомим за причините, довели до ограничаване на достъпа до исканата от Вас информация, както и ще Ви предоставим контакти за по-нататъшни запитвания.

Ако е необходимо, отговорникът по защита на данните наСабуей България ЕООД ще се свърже с друго лице, което да сътрудничи и да завърши процеса по предоставяне на исканите от Вас данни. За да защитим Вашите данни Администраторът ще вземе необходимите стъпки за да потвърди Вашата самоличност преди да осигури достъп до или преди да направи каквито и да е промени свързани с данните Ви.

 

7. Цялостност на данните ограничение на целите

 

Сабуей БългарияЕООД обработва личните данни, които получава, докато използвате сайтовете или докато е необходимо за завършване на целта/целите, за които са събрани, например, но не само: до завършване на предоставените услугите, за разрешаване на спорове, за правна защита, при извършване на одити, при наличие на легитимни бизнес интереси, за изпълнение на споразуменията и за спазване на приложими закони. Вашето съгласие за тези цели не е необходимо.

 

8. Нататъшно споделяне

 

Сабуей БългарияЕООД не предоставя лични данни на трети страни, освен ако клиент или потенциален служител не поиска или не са дали съгласие за такова разкриване, или разкриването не се изисква от закон. Администраторът може да споделя лични данни с неговите доставчици на услуги, консултанти и филиали за вътрешни, за бизнес цели или за да Ви снабди с продукт или услуга, които сте заявили.

Информация за плащания, ще се обработва само, за да се изпълни поръчката, възможно е да се съхранява от нашия доставчик на услуги, за целите на бъдещи поръчки или за нуждите на счетоводно отчитане.

Администраторът изисква от доставчици си или други обработващи лични данни лица, писмено съгласие за конфиденциалност и за осигуряване на защита на личните данни, които поддържат от името на Администратора, включително осигуряване на поне минималното ниво на защита, което се изисква от принципите на Споразумението, данните да не се използват за никакви други цели, освен за целите, определени от Администратора. Доставчиците трябва да уведомят Администраторът, ако са установили, че вече не могат да изпълняват задълженията си. По отношение на по-нататъшни трансфери на данни, предоставени на трети страни, Администраторът следи за начина на обработване на личните данни, като се иска гаранция от обработващата страна, че спазва принципите на Споразумението.

Вашите лични данни се разглеждат като актив на компанията и може да бъдат разкрити или трансферирани на трета страна, в случай на промяна на правно организационната структура на Subway Group, например при всяка реорганизация, продажба, сливане, разделяне, съвместно предприятие, прехвърляне, обединяване или друг вид придобиване, разпореждане, или финансиране на цялата или на част от нашата дейност, или на някои от търговските активи или акции (включително във връзка с несъстоятелност или подобно производство). В тези случаи, Вашите данни се предават на трета страна, за да имате възможност да продължите да получавате същите продукти и услуги или за да поддържате същите отношения с третата страна.

Въпреки че полагаме всички необходими усилия, за да съхраним поверителността на данните на потребителите, „Сабуей България“ ЕООД запазва правото си да разкрива лични данни на трети страни при определени ограничени обстоятелства, които включват: (i) спазване на закон, заповед за обиск, призовка, съдебно производство, съдебно или административно разпореждане; (ii) отговор на законово изискване от публични власти, включително за изпълнение на изискванията за национална сигурност или в изпълнение на изискванията за правоприлагане; (iii) изпълнение на политиките или договорите на Администратора; (iv) събиране на дължими суми; (v) защитаване на потребители на сайтовете от измама или злоупотреба; (vi) по време на спешни случаи, когато безопасността е в риск, както е определено от Администратора; (vii) когато е необходимо за установяване, упражняване или защита на законови претенции.
По решение на Администратора, сървърните дневници могат да бъдат преглеждани за целите на сигурността, например – за да се засече неоторизирана дейност на сайтовете. В тези случаи сървърните данни, съдържащи IP адреси, ще бъдат споделяни с правоприлагащи органи, за да могат да идентифицират потребители, във връзка с тяхното разследване на неоторизираните дейности.

 

9. Сигурност

 

Въпреки че не съществува „гарантирана сигурност“, ние и нашите партньори използваме търговски приемливи мерки (включително всички стъпки, които се изискват от приложимото право), които са проектирани да пазят Вашата лична информация от загуба, неоторизиран достъп, употреба, изменение, разкриване или други злоупотреби.

 

 

10. Права на субектите на данни

 

Можете да подадете оплакване и към Вашия Надзорен орган, за България това е Комисия по защита на лични данни, на адресите посочени в тази Декларация. „Сабуей България“ ЕООД ще се съобрази напълно с препоръките дадени от Надзорните органи, и ще предприеме необходимите стъпки за отстраняване на всяко несъответствие с нормативните принципи.

 

Комисия за защита на лични данни,

адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 ;

интернет страница: www.cpdp.bg.

 

При съмнение за нарушаване на законовите изисквания имате право да подадете жалба до наблюдаващия орган по защита на лични данни:

 

Вашите законови права са:

Да поискате информация за това дали обработваме Ваши лични данни, какви са те и с каква цел се обработват.

Да поискате достъп до Вашите лични данни ("Заявление за достъп до данни"). Позволява Ви да получите копие от притежаваните от нас лични данни и да проверите дали ги обработваме по установения законов ред.

Да поискате коригиране на притежаваните от нас Ваши лични данни. Имате възможност да коригирате всяка непълна или неточна информация, която притежаваме за Вас.

Да поискате изтриване на лични Ви данни. Позволява Ви да поискате от нас да изтрием или премахнем лични данни, ако:

- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

- оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

- субектът на данните възразява срещу обработването, включително профилирането, и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество, или субектът на данните възразява срещу обработването за целите на директния маркетинг;

- личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

- личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или българското законодателство;

- личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Да възразите срещу обработването срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения), както и когато обработването се основава единствено на правен интерес за Администратора.

Да възразите срещу автоматичното вземане на решения, включително профилиране, тоест да не бъдете обект на никакво автоматизирано вземане на решения от нас посредством личните Ви данни или профилиране.

Да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни, когато:

- оспорва точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери коректността на личните данни;

- обработването е неправомерно, но субекта на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

- Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субекта на данните изисква същите да бъдат запазени за установяването, упражняването или защитата на негови правни претенции;

- е възразил срещу обработването на данните основано на наличието на правен интерес за Администратора, докато трае проверката дали правните интереси на дружеството имат преимущество пред тези на субекта на данни.

Да поискате прехвърляне на личните Ви данни в електронен и структуриран вид до Вас или друго лице (познато по принцип като право на “преносимост на данните”). Това Ви позволява да получите данните си от нас в подходящ за употреба електронен формат и да ги предадете на друго лице в подходящ за употреба електронен формат.

Да оттеглите съгласието си. В редките случаи, в които може да сте дали съгласие за събиране, обработване и прехвърляне на лични данни за определена цел, имате право по всяко време да оттеглите Вашето съгласие относно този конкретен вид обработване. След като получим уведомление, че сте оттеглили Вашето съгласие, ще престанем да обработваме Вашата информация за целите, с които първоначално сте се съгласили, освен ако не съществува друга основателна причина да извършваме това по закон.

 

Искането може да бъде направено, като попълните Заявление за искане, и го изпратите на е-мейл адреса на отговорника по защита на данните или на адреса на „Сабуей България“ ЕООД.

За да сме сигурни, че сме идентифицирали точното лице е възможно да се свържем с Вас, за да потвърдите искането си.

Сабуей България ЕООД се задължава да разгледа Вашето искане без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от 30 дни от получаване на искането. В случаи, представляващи правна и фактическа сложност, този срок, може да бъде удължен с още 30 дни. Не е нужно да заплащате такса за упражняване на гореизброените права. При повторно искане на същото основани, при очевидно необосновано или при прекомерност на искането е възможно да бъде начислена такса.

С цел да се предостави пълна, точна и ясна информация в Искането е възможно да поискаме от Вас конкретни, идентифициращи данни, които да ни помогнат да потвърдим самоличността Ви. Това е допълнителна мярка за сигурност, гарантираща, че личните Ви данни няма да бъдат разкрити пред лица, които нямат право да ги получават.

 

 

11. Обезщетение / съответствие и отговорност

 

Администраторът е имплементирал механизми, за да проверява своето текущо съответствие с принципите на Споразумението и своята Декларация за поверителност. Всяка страна която ги наруши ще бъде обект на дисциплинарни производства в съответствие с процедурите на „Сабуей България“ ЕООД.

 

Сабуей БългарияЕООД ще отговори на Вашите запитвания и ще се опита да разреши всеки проблем, свързан с поверителността, своевременно. Ако е необходимо отговорникът, ще се свържи с друго лице, което да асистира за приключването на задачата.

 

Ако сте гражданин на ЕС или на Швейцария и смятате, че „Сабуей България“ ЕООД нарушава настоящата Декларация за поверителност или не спазва принципите, заложени в Споразумението, обърнете се към отговорника по защита на личните данни, определен от „Сабуей България“ ЕООД, на посочените по-горе данни за контакти.

Също така имате възможност да се обърнете и директно към длъжностното лице по защита на данни на Subway International B.V, отговарящо Subway Group, с контакти 

 

12. Други права и информация

 

12.1. Информация, засягаща децата

 

Уебсайтът не таргетира деца под 14-годишна възраст. Разбираме, че деца под 14 години могат да се опитат се свържат с нас и така може доброволно да ни предадат лични данни. Ако сте дете под 14-годишна възраст, моля не предоставяйте никаква лична информация на Уебсайта ни.

Ако Вие сте родител или законен представител на дете, което мислите, че ни е предоставило лични данни, моля, свържете се с нашия отговорник по защита на данните и той ще предприеме незабавни действия по изтриване на информацията, в съответствие с приложимото право.

 

12.2. Линкове към сайтове на трети страни

 

Моля имайте предвид, че Уебсайтът може да съдържат линкове към други уебсайтове за Ваше удобство и информация. Администраторът не контролира външните за компанията сайтове, както и техните практики за поверителност. Моля, имайте предвид, че те може да се различават от тези, изложени в настоящата Декларация. „Сабуей България“ ЕООД не одобрява и не прави никакви изявления относно уебсайтовете на трети страни. Личните данни, които избирате да предоставите на несвързани с нас уебсайтове, не се обхващат от настоящата Декларация. Ние Ви насърчаваме да прегледате политиките за поверителност на други уебсайтове, преди да предоставите личните си данни. Някои трети страни може да изберат да споделят личната информация на своите потребители с нас. Това споделяне е уредено с политиката на поверителност на компанията, а не с настоящата Декларация.

 

 

12.3. Промени в Декларацията за поверителност

 

Администраторът може да обновява настоящата Декларация за поверителност. При промяна в Декларацията, ние ще актуализираме датата на „последна ревизия“, намираща се най-отгоре на Декларацията.

Ако има каквито и да е промени по настоящата Декларация, ние ще Ви уведомим за това. Насърчаваме Ви да прочетете нашата Декларация за поверителност, за да сте информирани как защитаваме информацията, предоставена от вас.

Ако Вие продължавате да използвате сайта, след публикуването или изменението на Декларацията, това ще се приема като съгласие от Ваша страна, да бъдете обвързан от същата и всички подобни промени в нея.

Всяка промяна в настоящата Декларация за поверителност влиза в сила незабавно след публикуването й.

 

12.4. Други съотносими политики

 

Тази Декларация може да бъде допълнена с една или повече декларации за поверителност или условия за ползване (всяка от които е „Специфична политика“). В случай на конфликт между тази Декларация и всяка „Специфична политика“, приложимата специфична политика е с предимство, освен в случаите, когато Споразумението ще има предимство пред всяка противоречаща разпоредба, независимо от специфичната политика, в която се съдържа подобна разпоредба.